DOWNLOAD OUR MOBILE APPS
DOWNLOAD OUR MOBILE APPS

Nim Express

นิ่มเอ็กซ์เพรสเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและพัสดุ ด่วน ทั่วประเทศ ปัจจุบันมีศูนย์กระจายสินค้า (DC,Distribution Center) คลอบคลุมจังหวัดใหญ่ทุกภาค


Door to Door รับถึงที่ต้นทาง - ส่งถึงที่ปลายทาง

Door to Port รับถึงที่ต้นทาง - ลูกค้ารับเองที่ปลายทาง

Port to Port ลูกค้าส่งเองที่ต้นทาง - ลูกค้ารับเองที่ปลายทาง

Port to Door ลูกค้าส่งเองที่ต้นทาง - ส่งถึงที่ปลายทาง

ส่งมอบการให้บริการ ด้านการขนย้ายและกระจายสินค้า ที่มีประสิทธิภาพ สร้างความสะดวกสบาย ความประหยัด และเชื่อถือได้ให้แก่ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง