เกี่ยวกับเรา

ค่าบริการและระยะเวลาจัดส่ง

#
ขนาด(กว้างxยาวxสูง)
น้ำหนัก
จำนวน
ราคา
1
-

ค่าข้ามเกาะ
0 บาท
ค่าส่งพิเศษ
0 บาท
รวม
0 บาท
ระยะเวลาจัดส่ง
ระยะเวลาจัดส่ง
0 วัน
ถึงปลายทาง
ถึงปลายทาง
0
-

หมายเหตุ
- ราคาค่าขนส่งสินค้าดังกล่าวเป็นราคาประมาณการซึ่งคำนวณจากขนาดสินค้าและน้ำหนักตามที่ลูกค้าระบุ อาจเกิดการคลาดเคลื่อนจากการวัดขนาดสินค้า และน้ำหนัก
- ราคาค่าขนส่งดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเข้ารับสินค้า ค่าแรงงานยกสินค้าพิเศษ ค่า ข้ามเกาะ ฯลฯ
- ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า เริ่มนับถัดจากวันที่ส่งสินค้า โดยไม่นับรวมวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เงื่อนไขรับส่งสินค้า

เกี่ยวกับเรา

 
ส่งมอบการให้บริการ ด้านการขนย้ายและกระจายสินค้า ที่มีประสิทธิภาพ สร้างความสะดวกสบาย ความประหยัด และเชื่อถือได้ให้แก่ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง