DOWNLOAD OUR MOBILE APPS
DOWNLOAD OUR MOBILE APPS

ติดตามสถานะสินค้า

เพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายสูงสุด เราจึงได้ออกแบบระบบ tracking เพื่อให้สามารถตรวจสอบว่าสินค้าถูกส่งไปยังจุดหมายปลายทางเป็นที่เรียบร้อย และทราบชื่อผู้รับสินค้า รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถตรวจสอบได้เพียงพิมพ์หมายเลขบิลสินค้า

Moving รับเหมาขนย้ายสินค้า

เงื่อนไขรับส่งสินค้า

สมัครเปิด DropPoint

แจ้งเรื่องร้องเรียน

ศูนย์บริการ NIM EXPRESS

ค่าบริการและระยะเวลาจัดส่ง

หรือ
ค่าขนส่ง
0
บาท/กล่อง
ค่าต่างอำเภอ
0
บาท
ค่าข้ามเกาะ
0
บาท
ค่าข้ามเกาะ
0
บาท/กล่อง
ค่าส่งพิเศษ
0
บาท
รวมราคาค่าขนส่งสินค้า
0
บาท/กล่อง
-
ระยะเวลาจัดส่งสินค้า ไม่เกิน
0
วัน
-

หมายเหตุ
- ราคาค่าขนส่งสินค้าดังกล่าวเป็นราคาประมาณการซึ่งคำนวณจากขนาดสินค้าและน้ำหนักตามที่ลูกค้าระบุ อาจเกิดการคลาดเคลื่อนจากการวัดขนาดสินค้า และน้ำหนัก
- ราคาค่าขนส่งดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเข้ารับสินค้า ค่าแรงงานยกสินค้าพิเศษ ค่า ข้ามเกาะ ฯลฯ
- ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า เริ่มนับถัดจากวันที่ส่งสินค้า โดยไม่นับรวมวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 
ส่งมอบการให้บริการ ด้านการขนย้ายและกระจายสินค้า ที่มีประสิทธิภาพ สร้างความสะดวกสบาย ความประหยัด และเชื่อถือได้ให้แก่ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง