ใบสมัครจุดบริการ DROP POINT

ใบสมัคร Drop point ดาวน์โหลด PDF

ข้อมูลทั่วไปของผู้สมัคร

ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก

ข้อมูลเกี่ยวกับทําเลที่ตั้งที่จะใช้ดําเนินกิจการ


* ดับเบิ้ลคลิกที่แผนที่ เพื่อเปลี่ยนจุดพิกัด
Google Maps
กว้าง
ลึก

ส่งมอบการให้บริการ ด้านการขนย้ายและกระจายสินค้า ที่มีประสิทธิภาพ สร้างความสะดวกสบาย ความประหยัด และเชื่อถือได้ให้แก่ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง