Card image
คู่มือการสมัครงานกับเรา ดาวน์โหลด

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • • ได้รับการฝึกอบรมและปฏิบัติหน้าที่ในหลายแผนก เช่น การบริการลูกค้า การขาย การปฏิบัติการโซลูชัน ข้อมูลการดูแลลูกค้าและไอที
  • เรียนรู้การทำงานของสายงานและพนักงานการปฏิบัติงานมุมมองของผู้บริหารและนโยบายและแนวปฏิบัติของ บริษัท ที่มีผลต่อแต่ละช่วงของธุรกิจ
  • กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์การเรียนรู้งาน ปฏิบัติงาน นำเสนอผู้บริหารได้
  • ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติงานกับผู้บริหารและผู้ฝึกสอนที่สำคัญ
  • สังเกตพนักงานที่มีประสบการณ์เพื่อให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการขั้นตอนและมาตรฐานที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของแผนก
  • ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหน้าที่และการปฏิบัติงานของแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการถ่ายโอนระหว่างแผนกในภายหลังและเพื่อมอบโอกาสในการส่งเสริมการปฏิบัติงานที่มากขึ้น
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
  2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์, บริหารธุรกิจ, วิทยาศาสตร์, บริหารการจัดการ logistic หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3.มีบุคลิกภาพที่ดี มีความมั่นใจในตนเอง มีความเป็นผู้นำ
  4.มีทักษะในการติดต่อพูดคุยหรือเจรจา
  5.มีมนุษยสัมพันธ์ มีใจรรักด้านงานบริการ
  6.ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มุ่งมั่นในการทำงานให้แล้วเสร็จ
  7.เปิดใจเรียนรู้และพัฒนาอยู่ตลอดเวลา
  8.มีภาะวะผู้นำและการตัดสินใจที่ดี
  9.มีความละเอียด รอบคอบ

 • สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร(เขตลาดกระบัง)

สมัครตำแหน่งนี้
 • 1. รับมอบ แผนกลยุทธ์ นโยบายและแผนงานจากผู้บังคับบัญชา เพื่อควบคุมดูแลจุดให้บริการ DC , Shop และ Drop point ที่รับผิดชอบ
  2. กำหนดและวางแผน การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนงาน แผนกลยุทธ์และนโยบายของบริษัทฯ
  3. ดูแล ควบคุมและติดตาม การให้บริการของจุดบริการ DC , Shop และ Drop point ที่รับผิดชอบ
  3.1. ด้านลูกค้าและยอดขาย
  • สร้างยอดขาย DC , Shop และ DP ให้ได้ตามเป้าหมาย
  • รักษาฐานลูกค้ารายเก่าที่ใช้บริการและหาลูกค้ารายใหม่เข้ามาใช้บริการ
  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและคนในพื้นที่
  • วิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งในพื้นที่ และหาแผนรองรับในการฐานรักษาลูกค้า
  • ผลักดันและสนับสนุนให้ DC สำรวจพื้นที่หาจุดเปิด DP และเปิดให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
  • ขยายจุดให้บริการ DC และ Shop ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยวิเคราะห์จุดให้บริการใกล้เคียง
  • วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณสินค้าตามช่วงฤดูกาลต่าง ๆ เพื่อกำหนดและวางแผนเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
  • วิเคราะห์ยอดขายและจัดทำแผนเพิ่มยอดขายรวมกับ DC รวมทั้งช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สามารถสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด
  3.2. ด้านต้นทุน
  • ตรวจสอบการจัดทำงบประมาณของจุดให้บริการ DC และ Shop ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบาย
  • ควบคุมและตรวจสอบต้นทุนดำเนินการของ DC ให้เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้
  • ควบคุมต้นทุนการขนย้ายให้อยู่ภายใต้เป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลและเสนอการปรับเปลี่ยนเวลาการปล่อยรถขนย้ายหรือปรับเปลี่ยนเส้นทางการขนย้ายเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  • ควบคุมต้นทุนการกระจายสินค้าให้อยู่ภายใต้เป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลและเสนอการปรับเปลี่ยนเส้นทางการกระจายเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  • ควบคุมอัตรากำลังพลให้เหมาะสม โดยวิเคราะห์ข้อมูล productivity ปริมาณสินค้าที่ต้องบริหารจัดการของ
  จุดให้บริการ DC และ Shop
  • วิเคราะห์ และหาแนวทางการบริหารจัดการในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้ต้นทุนสอดคล้อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด
  3.3. ด้านประสิทธิภาพ
  • ควบคุมคุณภาพการให้บริการและการบริหารจัดการของ DC ให้ปฏิบัติตาม SOP ที่กำหนด
  • ควบคุมและติดตามการบริหารจัดการของ DC เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่น SLA
  • ติดตามการแก้ไข้ปัญหา ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการทำงาน รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานเกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  • ควบคุมและติดตามการดำเนินการแก้ไขปับปรุงปัญหาเรื่องร้องเรียน สินค้าจัดส่งไม่สำเร็จ สินค้าเสียหาย สินค้าสูญหาย และสินค้าไม่ได้ถูกดำเนินการ
  • วิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในทุก ๆ ด้าน
  • ตรวจสอบความเคลื่อนไหว Manpower Turnover เพื่อให้มั่นใจว่าจุดให้บริการ DC และ Shop มีจำนวนพนักงานที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • รักษามาตรฐานของจุดให้บริการ โดยการตรวจเยี่ยมและจัดทำ Area Manager Check List รวมทั้งบริหารทรัพย์สินและอุปกรณ์การใช้งานต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดีต่อการทำงาน
  • ตรวจสอบและติดตามการดำเนินการเคลมของ DC ในการประสานงานเจรจา การรวบรวมเอกสาร รวมถึงการตรวจสอบข้อผิดผลาดที่ทำให้สินค้าเสียหายและสูญหาย
  3.4. ด้านภาพลักษณ์องค์กร
  • บริหารจัดการและควบคุมจุดให้บริการดำเนินการตามนโยบาย แผนกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ของบริษัท ฯ
  • ดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่ตามมาตรฐาน 5S และความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย
  • ให้ความรู้และพัฒนาความสามารถในการสื่อสารรวมถึงทัศนคติที่ดีในการทำงาน Service mind
  • ผลักดันให้พนักงานมีความ Royalty ในองค์กร
  • ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในการปฏิบัติงาน การใฝ่หาความรู้ การเพิ่มทักษะตนเอง พฤติกรรมในการทํางาน แก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกให้เป็นที่ยอมรับ
  4. รายงาน ผลการดำเนินการของจุดให้บริการ วิเคราะห์ยอดขาย, ต้นทุนกระจาย, ต้นทุนขนย้าย, สินค้าไม่ได้รับการดำเนินการ , สินค้าเสียหาย , สินค้าสูญหาย ,ตัวชี้วัด KPI’s , ประสิทธิภาพการให้บริการ ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงานและแผนปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้งจัดทำไฟล์นำเสนอให้กับผู้บริหาร
  5. สื่อสาร ผลการปฏิบัติงานทางด้านยอดขาย ต้นทุนและประสิทธิภาพ ข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆ การปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือกระบวนการใหม่ให้พนักงานรับทราบอยู่เสมอ รวมทั้งประชุมทีม DC leader

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  • การศึกษาระดับ ป.ตรี เทียบเท่า หรือสูงกว่า
  • ประสบการณ์ทำงานด้านโลจิสติกส์ อย่างน้อย 2 ปี
  • มีจิตสำนึกในการให้บริการ (Service Mind)
  • มีทัศนคติที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  • มีวินัย เสียสละ มีความมุ่งมั่นและมีความรับผิดชอบต่อความสําเร็จของงาน
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและสามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะเวลาได้และออกปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือต่างจังหวัดได้
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและอ่านภาษาอังกฤษ
  • สามารถใช้โปรแกรม Window Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

 • สถานที่ปฏิบัติงาน ดูแลพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง) ประจำพื้นที่อยู่ที่การบริหารจัดการหน้างานที่รับผิดชอบ

สมัครตำแหน่งนี้
 • 1. รับมอบ แผนกลยุทธ์ นโยบายและแผนงานจากผู้บังคับบัญชา เพื่อควบคุมดูแลจุดให้บริการ DC , Shop และ Drop point ที่รับผิดชอบ
  2. กำหนดและวางแผน การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนงาน แผนกลยุทธ์และนโยบายของบริษัทฯ
  3. ดูแล ควบคุมและติดตาม การให้บริการของจุดบริการ DC , Shop และ Drop point ที่รับผิดชอบ
  3.1. ด้านลูกค้าและยอดขาย
  - สร้างยอดขาย DC , Shop และ DP ให้ได้ตามเป้าหมาย
  - รักษาฐานลูกค้ารายเก่าที่ใช้บริการและหาลูกค้ารายใหม่เข้ามาใช้บริการ
  - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและคนในพื้นที่
  - วิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งในพื้นที่ และหาแผนรองรับในการฐานรักษาลูกค้า
  - ผลักดันและสนับสนุนให้ DC สำรวจพื้นที่หาจุดเปิด DP และเปิดให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
  - ขยายจุดให้บริการ DC และ Shop ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยวิเคราะห์จุดให้บริการใกล้เคียง
  - วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณสินค้าตามช่วงฤดูกาลต่าง ๆ เพื่อกำหนดและวางแผนเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
  - วิเคราะห์ยอดขายและจัดทำแผนเพิ่มยอดขายรวมกับ DC รวมทั้งช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สามารถสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด
  3.2. ด้านต้นทุน
  - ตรวจสอบการจัดทำงบประมาณของจุดให้บริการ DC และ Shop ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบาย
  - ควบคุมและตรวจสอบต้นทุนดำเนินการของ DC ให้เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้
  - ควบคุมต้นทุนการขนย้ายให้อยู่ภายใต้เป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลและเสนอการปรับเปลี่ยนเวลาการปล่อยรถขนย้ายหรือปรับเปลี่ยนเส้นทางการขนย้ายเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  - ควบคุมต้นทุนการกระจายสินค้าให้อยู่ภายใต้เป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลและเสนอการปรับเปลี่ยนเส้นทางการกระจายเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  - ควบคุมอัตรากำลังพลให้เหมาะสม โดยวิเคราะห์ข้อมูล productivity ปริมาณสินค้าที่ต้องบริหารจัดการของและจุดให้บริการ DC และ Shop
  - วิเคราะห์ และหาแนวทางการบริหารจัดการในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้ต้นทุนสอดคล้อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด
  3.3. ด้านประสิทธิภาพ
  - ควบคุมคุณภาพการให้บริการและการบริหารจัดการของ DC ให้ปฏิบัติตาม SOP ที่กำหนด
  - ควบคุมและติดตามการบริหารจัดการของ DC เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่น SLA
  - ติดตามการแก้ไข้ปัญหา ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการทำงาน รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานเกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  - ควบคุมและติดตามการดำเนินการแก้ไขปับปรุงปัญหาเรื่องร้องเรียน สินค้าจัดส่งไม่สำเร็จ สินค้าเสียหาย สินค้าสูญหาย และสินค้าไม่ได้ถูกดำเนินการ
  - วิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในทุก ๆ ด้าน
  - ตรวจสอบความเคลื่อนไหว Manpower Turnover เพื่อให้มั่นใจว่าจุดให้บริการ DC และ Shop มีจำนวนพนักงานที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  - รักษามาตรฐานของจุดให้บริการ โดยการตรวจเยี่ยมและจัดทำ Area Manager Check List รวมทั้งบริหารทรัพย์สินและอุปกรณ์การใช้งานต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดีต่อการทำงาน
  - ตรวจสอบและติดตามการดำเนินการเคลมของ DC ในการประสานงานเจรจา การรวบรวมเอกสาร รวมถึงการตรวจสอบข้อผิดผลาดที่ทำให้สินค้าเสียหายและสูญหาย
  3.4. ด้านภาพลักษณ์องค์กร
  - บริหารจัดการและควบคุมจุดให้บริการดำเนินการตามนโยบาย แผนกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ของบริษัท ฯ
  - ดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่ตามมาตรฐาน 5S และความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย
  - ให้ความรู้และพัฒนาความสามารถในการสื่อสารรวมถึงทัศนคติที่ดีในการทำงาน Service mind
  - ผลักดันให้พนักงานมีความ Royalty ในองค์กร
  - ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในการปฏิบัติงาน การใฝ่หาความรู้ การเพิ่มทักษะตนเอง พฤติกรรมในการทํางาน แก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกให้เป็นที่ยอมรับ
  4. รายงาน ผลการดำเนินการของจุดให้บริการ วิเคราะห์ยอดขาย, ต้นทุนกระจาย, ต้นทุนขนย้าย, สินค้าไม่ได้รับการดำเนินการ , สินค้าเสียหาย , สินค้าสูญหาย ,ตัวชี้วัด KPI’s , ประสิทธิภาพการให้บริการ ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงานและแผนปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้งจัดทำไฟล์นำเสนอให้กับผู้บริหาร
  5. สื่อสาร ผลการปฏิบัติงานทางด้านยอดขาย ต้นทุนและประสิทธิภาพ ข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆ การปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือกระบวนการใหม่ให้พนักงานรับทราบอยู่เสมอ รวมทั้งประชุมทีม DC leader

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  - เพศชาย / หญิง
  - การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ในการทำงานด้านคลังสินค้า , คัดแยกสินค้า หรือ ศูนย์กระจายสินค้า อย่างน้อย 3 ปี
  - มีทักษะการเป็นผู้นำ
  - มีทักษะการบริหารคน
  - มีทักษะการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
  - มีทักษะการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
  - Microsolf Office ชำนาญ

 • สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร(เขตลาดกระบัง)

สมัครตำแหน่งนี้
 • • กำหนด แผนการปฏิบัติงานแผนกบริหารจัดการรถขนย้าย การสรรหา คัดเลือก ประเมินผู้ประกอบการ การควบคุม การวัดผล การควบคุมระหว่างการเดินทาง ต้นทางจนถึงปลายทาง มาตรฐานการปฏิบัติด้านความปลอดภัยของรถ การตอบโต้สถาณการณ์ฉุกเฉิน มาตรฐานการปฏิบัติงานต่างๆ ฯลฯ
  • วางแผน จัดตารางการเดินรถรถขนย้ายเวลาปล่อย เวลาเดินทาง ควบคุมความปลอดภัยต่างๆระหว่างปฏิบัติการ การตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินต่่างๆที่เกิดขึ้น วางแผนงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อก้าวสู่มาตรฐานต่างๆตามที่บริษัทฯกำหนด
  • รับมอบ นโยบายและแผนงานจากผู้บังคับบัญชา สื่อสารกับผู้ประกอบการการเพื่อให้เข้าใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
  • ผลักดัน การปฏิบัติงานให้มีการดำเนินการตามแผนและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งพัฒนาให้พนักงานมีทักษะการทำงานที่เหมาะสมกับงานอยู่เสมอ การปรับปรุงคุณภาพผู้ประกอบการในด้านต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ
  • ควบคุม การปฏิบัติงานตามขั้นตอนของรถขนย้าย ด้านปริมาณ คุณภาพ ตลอดจนการติดตามในระบบทั้งรถขนย้ายเย็น-แห้ง ตามระบบมาตรฐานจากGPS ระบบควบคุมอุณหภูมิ
  • ตรวจสอบ ตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะ คนขับ และเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อให้เกิดความพร้อมก่อนการเดินทาง ตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานระหว่างทาง จนถึงปลายทางให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
  • ติดตาม ผลการปฏิบัติงานของรถขนย้ายทั้งระบบ พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลนำเสนอสรุปผลการทำงานและเสนอแผนการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานที่ดีขึ้น
  • สื่อสาร ประสานงานกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการรถร่วม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด แจ้งปัญหาพร้อมทั้งร่วมกันหาวิธีแก้ไขและป้องกัน สื่อสารกับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงพัฒนาการบริการต่างๆ

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1.เพศชาย
  2.การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  3.มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปี, การควบคุมยานหาหนะ การสื่อสารกับพนักงานขับรถ-ผู้ประกอบการ
  4.มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด, อ่าน, เขียนได้อย่างดี
  5.สามารถใช้โปรแกรม Window Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  6.มีทักษะการเป็นผู้นำ
  7.มีทักษะการบริหารคน
  8.มีทักษะการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
  9.มีทักษะการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

 • สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

สมัครตำแหน่งนี้
 • • ปฏิบัติงาน การคัดแยกสินค้า ตรวจเช็คสินค้าและเอกสาร จัดส่งสินค้า รับสินค้ากลับ เก็บเงิน COD และการเก็บเงินค่าบริการอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด
  - การออกเอกสารตรวจรับสินค้า การปิดบิลผ่าน Tablet หรือโทรศัพท์ ทุกรายการ พนักงานจะต้องนำส่งเงิน COD สินค้า เอกสารต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์คืนให้กับเจ้าหน้าที่ DC ผู้ดูแล เมื่อเสร็จสิ้นงานทุกวัน
  • รายงาน พนักงานต้องรายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนผลการปฏิบัติงานในแต่ละวันให้หัวหน้างานได้ทราบ
  • ถ่ายทอด ทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานภายในทีมให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ ชายหรือหญิง อายุ 24 - 45 ปี
  • จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ปีที่ 6 ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทำงานจัดส่งสินค้า อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 1 (ส่วนบุคคล) และ ประเภท 2 (ทุกประเภท)
  • สามารถใช้อุปกรณ์ Smart Phone และ Application ได้ดี
  • มีใจรักในการให้บริการ (Service Mind) ขยัน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ และออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ของลูกค้าได้

 • สถานที่ปฏิบัติงาน ต่างจังหวัด

สมัครตำแหน่งนี้
 • • วางแผนและวิเคราะห์ ตรวจสอบเส้นทางจุดเข้ารับสินค้าถึงหน้าบ้านลูกค้า ตามที่ลูกค้าระบุพื้นที่ให้เข้ารับสินค้าผ่าน Application ของบริษัท
  • ควบคุม การปฏิบัติงานของพนักงานเข้ารับสินค้า การให้บริการลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ ลดปริมาณข้อร้องเรียนจากลูกค้า
  • ตรวจสอบ การเข้ารับสินค้าให้ถูกต้องตามที่ลูกค้าระบุในระบบสร้างบิล ตรวจสอบสินค้าที่จัดส่งเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด สินค้าครบถ้วน สมบูรณ์ ไม่สูญหาย ตรงตามจำนวนที่ลูกค้าระบุไว้
  • ปฏิบัติงาน เข้ารับสินค้ากับลูกค้าถึงหน้าบ้าน ต้องตรวจสอบสินค้าก่อนนำขึ้นรถ
  • รายงาน ต้องรายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนผลการปฏิบัติงานในแต่ละวันให้หัวหน้างานได้ทราบ
  • ถ่ายทอด ทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานภายในทีมให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  • อายุ 24 - 45 ปี เพศ ชายหรือหญิง
  • การศึกษาระดับประถมศึกษา ปีที่ 6 ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทำงานจัดส่งสินค้า อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 1 (ส่วนบุคคล) และ ประเภท 2 (ทุกประเภท)
  • สามารถใช้อุปกรณ์ Smart Phone และ Application ได้ดี
  • มีใจรักในการให้บริการ (Service Mind)
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ และออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ของลูกค้าได้

 • สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ (คลังสุวรรณภูมิ/พุทธมณฑลสาย3/ตลาดไท)

สมัครตำแหน่งนี้
 • - ปฏิบัติงาน รับสายเข้าและโทรออก เป็นผู้ที่ให้บริการลูกค้าโดยตรง และเป็นผู้ที่มีความรู้ในสินค้าและบริการต่างๆเป็นอย่างดี
  - รายงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้หัวหน้างานบริการลูกค้าเครดิตทราบ

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. การศึกษาระดับ ม.6-ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
  3. มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในทีม
  5. มีทักษะการพูดและเจรจาต่อรอง

 • สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร(เขตห้วยขวาง,เขตลาดกระบัง)

สมัครตำแหน่งนี้
 • 1. รับมอบ แผนกลยุทธ์ นโยบายและแผนงานจากผู้บังคับบัญชา รวมทั้งการพัฒนาและปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานของตนเองให้สอดคล้อง
  2. กำหนด แผนการปฏิบัติงานของศูนย์กระจายสินค้า (การรับสินค้า , การขนย้ายสินค้า , การรับรถขนย้ายและการกระจายสินค้า) รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
  3. วิเคราะห์ ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลคู่แข่ง ช่องทางการตลาด ที่จะสามารถเพิ่มยอดขายให้กับ DC
  4. วางแผน กำลังพลและแผนการปฏิบัติงานของศูนย์กระจายสินค้า(การรับสินค้า , การขนย้ายสินค้า , การรับรถขนย้ายและการกระจายสินค้า) ให้สอดคล้องกับแผนงานและนโยบายของบริษัทฯ รวมทั้งวางแผนการเพิ่มยอดขาย
  5. ผลักดัน การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานและบรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ รวมทั้งพัฒนาพนักงานในศูนย์กระจายสินค้ามีทักษะการทำงานที่เหมาะสมกับงานอยู่เสมอ
  6. ควบคุม กระบวนการทำงานของพนักงานประจำศูนย์กระจายสินค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานการทำงานที่กำหนดไว้ จัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานต่อได้อย่างราบรื่น รวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายและต้นทุนต่าง ๆ ให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด
  7. ตรวจสอบ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานประจำศูนย์คัดแยกสินค้า เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด สินค้าเสียหาย สินค้าสูญหาย การคัดแยกสินค้าผิดพลาด สินค้าไม่ได้ถูกดำเนินการตามขั้นตอน สินค้าตกค้าง การจัดส่งสินค้าล่าช้า สินค้าที่ส่งไม่สำเร็จและการจัดการสินค้าส่งกลับ ตลอดจนปรับเปลี่ยนแผนงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
  8. ติดตามและรายงาน ผลการการปฏิบัติงานของศูนย์กระจายสินค้า พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งนำเสนอผลสรุปการทำงานและเสนอแผนการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานที่ดีขึ้น
  9. สื่อสาร ผลการปฏิบัติงาน ข่าวสารจากหน่วยงานภายใน การปรับเปลี่ยนหรือกระบวนการใหม่ให้ทีมงานรับทราบอยู่เสมอ

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1.การศึกษาระดับ ป.ตรี เทียบเท่า หรือสูงกว่า
  2.เพศชาย อายุ 28-40 ปี
  3.ประสบการณ์ทำงานด้านบริหารจัดการ หรือขนส่ง อย่างน้อย 1-2 ปี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  4.มีจิตสำนึกในการให้บริการ (Service Mind)
  5.มีทัศนคติที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  6.สามารถสื่อสารติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
  7.มีความมุ่งมั่นและมีความรับผิดชอบต่อความสําเร็จของงาน
  8.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและสามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี
  9.มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
  10.สามารถใช้โปรแกรม Window Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  11.สามารถปฏิบัติงานเป็นกะเวลาได้และออกปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือต่างจังหวัดได้
  12.สามารถติดต่อประสานงานได้ตลอดเวลา

 • สถานที่ปฏิบัติงาน 49/1 ถนน สายเอเชีย พิษณุโลก เด่นชัยหมู่4 ตำบล คุ้งตะเภา อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ 53000 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

สมัครตำแหน่งนี้
 • • รับมอบ แผนกลยุทธ์ นโยบายและแผนงานจากผู้บังคับบัญชา รวมทั้งการพัฒนาและปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานของตนเองให้สอดคล้อง
  • กำหนด แผนการปฏิบัติงานของศูนย์กระจายสินค้า (การรับสินค้า , การขนย้ายสินค้า , การรับรถขนย้ายและการกระจายสินค้า) รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
  • วิเคราะห์ ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลคู่แข่ง ช่องทางการตลาด ที่จะสามารถเพิ่มยอดขายให้กับ DC
  • วางแผน กำลังพลและแผนการปฏิบัติงานของศูนย์กระจายสินค้า(การรับสินค้า , การขนย้ายสินค้า , การรับรถขนย้ายและการกระจายสินค้า) ให้สอดคล้องกับแผนงานและนโยบายของบริษัทฯ รวมทั้งวางแผนการเพิ่มยอดขาย
  • ผลักดัน การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานและบรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ รวมทั้งพัฒนาพนักงานในศูนย์กระจายสินค้ามีทักษะการทำงานที่เหมาะสมกับงานอยู่เสมอ
  • ควบคุม กระบวนการทำงานของพนักงานประจำศูนย์กระจายสินค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานการทำงานที่กำหนดไว้ จัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานต่อได้อย่างราบรื่น รวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายและต้นทุนต่าง ๆ ให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด
  • ตรวจสอบ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานประจำศูนย์คัดแยกสินค้า เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด สินค้าเสียหาย สินค้าสูญหาย การคัดแยกสินค้าผิดพลาด สินค้าไม่ได้ถูกดำเนินการตามขั้นตอน สินค้าตกค้าง การจัดส่งสินค้าล่าช้า สินค้าที่ส่งไม่สำเร็จและการจัดการสินค้าส่งกลับ ตลอดจนปรับเปลี่ยนแผนงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
  • ติดตามและรายงาน ผลการการปฏิบัติงานของศูนย์กระจายสินค้า พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งนำเสนอผลสรุปการทำงานและเสนอแผนการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานที่ดีขึ้น
  • สื่อสาร ผลการปฏิบัติงาน ข่าวสารจากหน่วยงานภายใน การปรับเปลี่ยนหรือกระบวนการใหม่ให้ทีมงานรับทราบอยู่เสมอ

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1.เพศชาย อายุ 25-40 ปี
  2.การศึกษาระดับ ป.ตรี เทียบเท่า หรือสูงกว่า
  3.ประสบการณ์ทำงานด้านโลจิสติกส์ขนส่ง / บริหารจัดการ อย่างน้อย 1-2 ปี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  4.มีจิตสำนึกในการให้บริการ (Service Mind)
  5.มีทัศนคติที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  6.สามารถสื่อสารติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
  7.มีความมุ่งมั่นและมีความรับผิดชอบต่อความสําเร็จของงาน
  8.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและสามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี
  9.มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
  10.สามารถใช้โปรแกรม Window Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  11.สามารถปฏิบัติงานเป็นกะเวลาได้และออกปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือต่างจังหวัดได้
  12.สามารถติดต่อประสานงานได้ตลอดเวลา

 • สถานที่ปฏิบัติงาน 88/23 ม.2 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ 81000 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

สมัครตำแหน่งนี้
 • - รับมอบ แผนกลยุทธ์ นโยบายและแผนงานจากผู้บังคับบัญชา รวมทั้งการพัฒนาและปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานของตนเองให้สอดคล้อง
  - กำหนด แผนการปฏิบัติงานของศูนย์กระจายสินค้า (การรับสินค้า , การขนย้ายสินค้า , การรับรถขนย้ายและการกระจายสินค้า) รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
  - วิเคราะห์ ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลคู่แข่ง ช่องทางการตลาด ที่จะสามารถเพิ่มยอดขายให้กับ DC
  - วางแผน กำลังพลและแผนการปฏิบัติงานของศูนย์กระจายสินค้า(การรับสินค้า , การขนย้ายสินค้า , การรับรถขนย้ายและการกระจายสินค้า) ให้สอดคล้องกับแผนงานและนโยบายของบริษัทฯ รวมทั้งวางแผนการเพิ่มยอดขาย
  - ผลักดัน การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานและบรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ รวมทั้งพัฒนาพนักงานในศูนย์กระจายสินค้ามีทักษะการทำงานที่เหมาะสมกับงานอยู่เสมอ
  - ควบคุม กระบวนการทำงานของพนักงานประจำศูนย์กระจายสินค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานการทำงานที่กำหนดไว้ จัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานต่อได้อย่างราบรื่น รวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายและต้นทุนต่าง ๆ ให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด
  - ตรวจสอบ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานประจำศูนย์คัดแยกสินค้า เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด สินค้าเสียหาย สินค้าสูญหาย การคัดแยกสินค้าผิดพลาด สินค้าไม่ได้ถูกดำเนินการตามขั้นตอน สินค้าตกค้าง การจัดส่งสินค้าล่าช้า สินค้าที่ส่งไม่สำเร็จและการจัดการสินค้าส่งกลับ ตลอดจนปรับเปลี่ยนแผนงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
  - ติดตามและรายงาน ผลการการปฏิบัติงานของศูนย์กระจายสินค้า พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งนำเสนอผลสรุปการทำงานและเสนอแผนการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานที่ดีขึ้น
  - สื่อสาร ผลการปฏิบัติงาน ข่าวสารจากหน่วยงานภายใน การปรับเปลี่ยนหรือกระบวนการใหม่ให้ทีมงานรับทราบอยู่เสมอ

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1.การศึกษาระดับ ป.ตรี เทียบเท่า หรือสูงกว่า
  2.ประสบการณ์ทำงานด้านบริหารจัดการ อย่างน้อย 1-2 ปี ( จะพิจารณาเป็นพิเศษ )
  3.มีจิตสำนึกในการให้บริการ (Service Mind)
  4.มีทัศนคติที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  5.สามารถสื่อสารติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
  6.มีความมุ่งมั่นและมีความรับผิดชอบต่อความสําเร็จของงาน
  7.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและสามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี
  8.มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
  9.สามารถใช้โปรแกรม Window Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  10.สามารถปฏิบัติงานเป็นกะเวลาได้และออกปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือต่างจังหวัดได้
  11.สามารถติดต่อประสานงานได้ตลอดเวลา

 • สถานที่ปฏิบัติงาน ฉะเชิงเทรา(บ้านโพธิ์)

สมัครตำแหน่งนี้
 • - รับมอบ แผนกลยุทธ์ นโยบายและแผนงานจากผู้บังคับบัญชา รวมทั้งการพัฒนาและปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานของตนเองให้สอดคล้อง
  - กำหนด แผนการปฏิบัติงานของศูนย์กระจายสินค้า (การรับสินค้า , การขนย้ายสินค้า , การรับรถขนย้ายและการกระจายสินค้า) รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
  - วิเคราะห์ ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลคู่แข่ง ช่องทางการตลาด ที่จะสามารถเพิ่มยอดขายให้กับ DC
  - วางแผน กำลังพลและแผนการปฏิบัติงานของศูนย์กระจายสินค้า(การรับสินค้า , การขนย้ายสินค้า , การรับรถขนย้ายและการกระจายสินค้า) ให้สอดคล้องกับแผนงานและนโยบายของบริษัทฯ รวมทั้งวางแผนการเพิ่มยอดขาย
  - ผลักดัน การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานและบรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ รวมทั้งพัฒนาพนักงานในศูนย์กระจายสินค้ามีทักษะการทำงานที่เหมาะสมกับงานอยู่เสมอ
  - ควบคุม กระบวนการทำงานของพนักงานประจำศูนย์กระจายสินค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานการทำงานที่กำหนดไว้ จัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานต่อได้อย่างราบรื่น รวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายและต้นทุนต่าง ๆ ให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด
  - ตรวจสอบ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานประจำศูนย์คัดแยกสินค้า เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด สินค้าเสียหาย สินค้าสูญหาย การคัดแยกสินค้าผิดพลาด สินค้าไม่ได้ถูกดำเนินการตามขั้นตอน สินค้าตกค้าง การจัดส่งสินค้าล่าช้า สินค้าที่ส่งไม่สำเร็จและการจัดการสินค้าส่งกลับ ตลอดจนปรับเปลี่ยนแผนงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
  - ติดตามและรายงาน ผลการการปฏิบัติงานของศูนย์กระจายสินค้า พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งนำเสนอผลสรุปการทำงานและเสนอแผนการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานที่ดีขึ้น
  - สื่อสาร ผลการปฏิบัติงาน ข่าวสารจากหน่วยงานภายใน การปรับเปลี่ยนหรือกระบวนการใหม่ให้ทีมงานรับทราบอยู่เสมอ

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. การศึกษาระดับ ป.ตรี เทียบเท่า หรือสูงกว่า
  2. ประสบการณ์ทำงานด้านบริหารจัดการ อย่างน้อย 1-2 ปี ( จะพิจารณาเป็นพิเศษ )
  3. มีจิตสำนึกในการให้บริการ (Service Mind)
  4. มีทัศนคติที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  5. สามารถสื่อสารติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
  6. มีความมุ่งมั่นและมีความรับผิดชอบต่อความสําเร็จของงาน
  7. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและสามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี
  8. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
  9. สามารถใช้โปรแกรม Window Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  10. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะเวลาได้และออกปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือต่างจังหวัดได้
  11. สามารถติดต่อประสานงานได้ตลอดเวลา

 • สถานที่ปฏิบัติงาน นครปฐม(นครชัยศรี)

สมัครตำแหน่งนี้
 • - รับมอบ แผนกลยุทธ์ นโยบายและแผนงานจากผู้บังคับบัญชา รวมทั้งการพัฒนาและปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานของตนเองให้สอดคล้อง
  - กำหนด แผนการปฏิบัติงานของศูนย์กระจายสินค้า (การรับสินค้า , การขนย้ายสินค้า , การรับรถขนย้ายและการกระจายสินค้า) รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
  - วิเคราะห์ ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลคู่แข่ง ช่องทางการตลาด ที่จะสามารถเพิ่มยอดขายให้กับ DC
  - วางแผน กำลังพลและแผนการปฏิบัติงานของศูนย์กระจายสินค้า(การรับสินค้า , การขนย้ายสินค้า , การรับรถขนย้ายและการกระจายสินค้า) ให้สอดคล้องกับแผนงานและนโยบายของบริษัทฯ รวมทั้งวางแผนการเพิ่มยอดขาย
  - ผลักดัน การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานและบรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ รวมทั้งพัฒนาพนักงานในศูนย์กระจายสินค้ามีทักษะการทำงานที่เหมาะสมกับงานอยู่เสมอ
  - ควบคุม กระบวนการทำงานของพนักงานประจำศูนย์กระจายสินค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานการทำงานที่กำหนดไว้ จัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานต่อได้อย่างราบรื่น รวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายและต้นทุนต่าง ๆ ให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด
  - ตรวจสอบ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานประจำศูนย์คัดแยกสินค้า เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด สินค้าเสียหาย สินค้าสูญหาย การคัดแยกสินค้าผิดพลาด สินค้าไม่ได้ถูกดำเนินการตามขั้นตอน สินค้าตกค้าง การจัดส่งสินค้าล่าช้า สินค้าที่ส่งไม่สำเร็จและการจัดการสินค้าส่งกลับ ตลอดจนปรับเปลี่ยนแผนงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
  - ติดตามและรายงาน ผลการการปฏิบัติงานของศูนย์กระจายสินค้า พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งนำเสนอผลสรุปการทำงานและเสนอแผนการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานที่ดีขึ้น
  - สื่อสาร ผลการปฏิบัติงาน ข่าวสารจากหน่วยงานภายใน การปรับเปลี่ยนหรือกระบวนการใหม่ให้ทีมงานรับทราบอยู่เสมอ

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. การศึกษาระดับ ป.ตรี เทียบเท่า หรือสูงกว่า
  2. ประสบการณ์ทำงานด้านบริหารจัดการ อย่างน้อย 1-2 ปี ( จะพิจารณาเป็นพิเศษ )
  3. มีจิตสำนึกในการให้บริการ (Service Mind)
  4. มีทัศนคติที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  5. สามารถสื่อสารติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
  6. มีความมุ่งมั่นและมีความรับผิดชอบต่อความสําเร็จของงาน
  7. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและสามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี
  8. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
  9. สามารถใช้โปรแกรม Window Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  10. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะเวลาได้และออกปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือต่างจังหวัดได้
  11. สามารถติดต่อประสานงานได้ตลอดเวลา

 • สถานที่ปฏิบัติงาน อำนาจเจริญ(เมืองอำนาจเจริญ)

สมัครตำแหน่งนี้
 • • กำหนด แผนงานความรับผิดชอบของส่วนงานDriver center ระบบการติดต่อ ตอบโต้ที่ทันท่วงที ปริมาณงานและคุณภาพงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้สะท้อนปริมาณงานและคุณภาพได้อย่างเหมาะสม
  • วางแผน วางแผนการจัดการภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและสามารถวัดผลได้ พร้อมทั้งแผนงานการปรับปรุงระบบต่างๆเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างสม่่ำเสมอ
  • รับมอบ นโยบายและแผนงานจากผู้บังคับบัญชา สื่อสารกับทีมงานผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้เข้าใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
  • ผลักดัน การปฏิบัติงานให้มีการดำเนินการตามแผนและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งพัฒนาให้พนักงานมีทักษะการทำงานที่เหมาะสมกับงานอยู่เสมอ การปรับปรุงคุณภาพด้านต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ
  • ควบคุม ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด แก้ไข ปรับปรุงข้อผิดพลาดต่างๆเพื่อให้ระบบการทำงานเกิดประสิทธิภาพและทันท่วงที
  • ตรวจสอบ ตรวจสอบการทำงาน ผลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งเชิงคุณภาพ ปริมาณ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
  • ติดตาม ติดตามงานที่ได้รับมอบหมายให้ทันเวลา ปริมาณงาน ความรวดเร็วในการแก้ไข ติดตาม และตอบโต้งานได้ทันเวลา
  • สื่อสาร สื่อสารแนวทางปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชา พนักงานจัดส่ง ได้อย่างมีชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพ

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1.เพศชาย หญิง
  2.การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  3.มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย3ปี, การควบคุมยานหาหนะ การสื่อสารกับพนักงานขับรถ-ผู้ประกอบการ
  4.มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด, อ่าน, เขียนได้อย่างดี
  5.สามารถใช้โปรแกรม Window Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  6.มีทักษะการเป็นผู้นำ
  7.มีทักษะการบริหารคน
  8.มีทักษะการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
  9.มีทักษะการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

 • สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

สมัครตำแหน่งนี้
 • • วางแผนและวิเคราะห์ การปฏิบัติงานประจำวัน ได้แก่ รายการเงินสดที่มีการยืนยันรับ รายการ Statement ประจำวัน
  • ควบคุม รายการเดินบัญชีของรายรับลูกค้าให้มีการตัดยืนยันรายรับตามกำหนดเวลา
  • ตรวจสอบ และยืนยันรายการรับเงินประจำวันที่เข้าสู่บัญชีบริษัทฯให้ถูกต้อง ครบถ้วน
  • ปฏิบัติงาน ตรวจสอบและยืนยันรายรับที่เข้าสู่บัญชีบริษัทฯ จัดเก็บ Statement การทำรายการ กระทบยอดรายรับกับแผนกบัญชีและบริหารลูกหนี้เพื่อยืนยันรายรับ
  • รายงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้หัวหน้างานการเงินรับทราบ
  ถ่ายทอด ทักษะต่างๆในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานภายในทีมให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ทำงานด้านงานบัญชีการเงิน 1 ปี
  3. มีทักษะที่ดีทางด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
  4. มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
  5. มีทักษะในการบังคับบัญชา และทักษะการสอนงาน
  6. มีความมุ่งมั่นในการทำงาน สามารถดูแลทีมการเงินได้
  7. มีทักษะในการแก้ไขปัญหาและความขัดแย้งภายในทีมงาน
  8. มีความซื่อสัตย์ มุ่งเน้นความถูกต้อง ละเอียดรอบคอบ

 • สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่พระราม9 กรุงเทพมหานคร(เขตห้วยขวาง)

สมัครตำแหน่งนี้
 • 1.ค้นหาข้อมูลทางการตลาด พร้อมแผนการตลาดขยายตลาดเสนอความคิดเห็น
  2.หาลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่า
  3.พบปะลูกค้านำเสนอสิ้นค้าของทางบริษัทรวมทั้งการให้บริการ
  4.รับผิดชอบพบปะกับลูกค้า ประสานงาน ทำสัญญา ร่วมทั้งการตอบกลับลูกค้า ตามขั้นตอนจนบรรลุผลสำเร็จ
  5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1.เพศชาย หรือหญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
  2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  3.มีประสบการงานsale อย่างน้อย 1 ปี
  4.มีใบขับขี่ หรือมีรถเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5.มีใจรักบริการ มีความละเอียด รอบคอบ ในงาน
  6.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

 • สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่พระราม9 กรุงเทพมหานคร(เขตห้วยขวาง)

สมัครตำแหน่งนี้
 • 1. จัดทำคู่มือมาตรฐานในการทำงาน
  2. ตรวจสอบและติดตามการทำงานของพนักงานให้ปฏิบัติตามขั้นตอนของมาตรฐานในการทำงาน
  3. จัดอบรมให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบถึงขั้นตอนมาตรฐานการทำงาน
  4. รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานที่ไม่ตรงตามมาตรฐานในการทำงาน
  5. จัดทำข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด KPI
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. สามารถใช้ Microsolf Office ได้ดี โดยเฉพาะ Excel (Vlookup , Pivot Table) เพื่อนำมาใช้ในการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล
  2. สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้
  3. มีทักษะด้านการสื่อสารและเจรจาต่อรอง
  4. มีความละเอียดรอบคอบและมีไหวพริบ
  5. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน อดทน

 • สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร(เขตลาดกระบัง)

สมัครตำแหน่งนี้
 • 1. จัดทำประมาณการสั่งซื้อสินค้าเข้าสต๊อกประจำเดือน
  2. จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน , KPI ให้กับผู้บังคับบัญชาเป็นประจำทุกเดือน
  3. จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายส่วนกลางเพื่อทำจ่ายประจำเดือน เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ Dtac,True,AIS และค่าใช้จ่ายภายในอื่นๆ
  4. จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ ให้กับส่วนงานปิดบัญชีรถ และบัญชีบริหารเพื่อทำงบประมาณประจำเดือน
  5. ควบคุมการเบิกจ่าย โทรศัพท์มือถือบริษัทฯ ประสานงานกับ Dtac เพื่อแจ้งการใช้งานและเปิดใช้หมายเลขโทรศัพท์ รวมทั้งเป็นผู้รับมอบอำนาจในการเปิดหมายเลขโทรศัพท์กับ AIS และ True
  6. ประสานงานการแจ้งซ่อมภายในกับ บริษัท นารายณ์ร่วมพิพัฒน์ จำกัด และจัดทำเอกสารต่างๆในการเบิกจ่าย
  7. มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงาน
  8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1.เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
  2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ หรือการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3.มีประสบการณ์ในการธุรการ หรืองานคลังค้าอย่างน้อย 3 ปี
  4.มีความขยัน อดทน มีใจรักในการทำงาน
  5.มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsolf Office ได้เป็นอย่างดี (Excel : Vlookup / Pivot Table)
  6.มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานที่รับผิดชอบได้ดี
  7.มีความสามารถในการสื่อสาร ติดต่อประสานงานได้ดี

 • สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

สมัครตำแหน่งนี้
 • - รับมอบ แผนกลยุทธ์ นโยบายและแผนงานจากผู้บังคับบัญชา รวมทั้งการพัฒนาและปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานของตนเองให้สอดคล้อง
  - กำหนด แผนการปฏิบัติงานของศูนย์กระจายสินค้า (การรับสินค้า , การขนย้ายสินค้า , การรับรถขนย้ายและการกระจายสินค้า) รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
  - วิเคราะห์ ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลคู่แข่ง ช่องทางการตลาด ที่จะสามารถเพิ่มยอดขายให้กับ DC
  - วางแผน กำลังพลและแผนการปฏิบัติงานของศูนย์กระจายสินค้า(การรับสินค้า , การขนย้ายสินค้า , การรับรถขนย้ายและการกระจายสินค้า) ให้สอดคล้องกับแผนงานและนโยบายของบริษัทฯ รวมทั้งวางแผนการเพิ่มยอดขาย
  - ผลักดัน การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานและบรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ รวมทั้งพัฒนาพนักงานในศูนย์กระจายสินค้ามีทักษะการทำงานที่เหมาะสมกับงานอยู่เสมอ
  - ควบคุม กระบวนการทำงานของพนักงานประจำศูนย์กระจายสินค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานการทำงานที่กำหนดไว้ จัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานต่อได้อย่างราบรื่น รวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายและต้นทุนต่าง ๆ ให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด
  - ตรวจสอบ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานประจำศูนย์คัดแยกสินค้า เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด สินค้าเสียหาย สินค้าสูญหาย การคัดแยกสินค้าผิดพลาด สินค้าไม่ได้ถูกดำเนินการตามขั้นตอน สินค้าตกค้าง การจัดส่งสินค้าล่าช้า สินค้าที่ส่งไม่สำเร็จและการจัดการสินค้าส่งกลับ ตลอดจนปรับเปลี่ยนแผนงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
  - ติดตามและรายงาน ผลการการปฏิบัติงานของศูนย์กระจายสินค้า พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งนำเสนอผลสรุปการทำงานและเสนอแผนการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานที่ดีขึ้น
  - สื่อสาร ผลการปฏิบัติงาน ข่าวสารจากหน่วยงานภายใน การปรับเปลี่ยนหรือกระบวนการใหม่ให้ทีมงานรับทราบอยู่เสมอ

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. การศึกษาระดับ ป.ตรี เทียบเท่า หรือสูงกว่า
  2. ประสบการณ์ทำงานด้านบริหารจัดการ / ขนส่ง อย่างน้อย 1-2 ปี ( จะพิจารณาเป็นพิเศษ )
  3. มีจิตสำนึกในการให้บริการ (Service Mind)
  4. มีทัศนคติที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  5. สามารถสื่อสารติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
  6. มีความมุ่งมั่นและมีความรับผิดชอบต่อความสําเร็จของงาน
  7. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและสามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี
  8. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
  9. สามารถใช้โปรแกรม Window Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  10. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะเวลาได้และออกปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือต่างจังหวัดได้
  11. สามารถติดต่อประสานงานได้ตลอดเวลา

 • สถานที่ปฏิบัติงาน สกลนคร(สว่างแดนดิน)

สมัครตำแหน่งนี้
 • • วางแผนและวิเคราะห์ การปฏิบัติงานประจำวัน ได้แก่ การบันทึกรายการบัญชี และเก็บรายละเอียดประกอบงบการเงิน รายการปรับปรุงบัญชี
  • ควบคุม การบันทึกรายการบัญชี และรายการปรับปรุงให้สามารถปิดงบเพื่อส่งสรรพากรได้ตามกำหนดเวลา
  • ตรวจสอบ ความถูกต้องของการบันทึกรายการและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และรายละเอียดประกอบงบ ตลอดจนรายการที่มีการปรับปรุง
  • ปฏิบัติงาน บันทึกบัญชี, จัดทำตารางตัดจ่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วง เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า ค่าเช่าอาคารและสถานที่จ่ายล่วงหน้า ฯลฯ และทำการบันทึกรายการตัดจ่าย, ดึงรายงานประจำเดือน เข้าระบบบัญชี กระทบยอดบัญชีแยกประเภท ทำการเก็บรายละเอียดประกอบงบการเงิน และจัดเก็บเอกสารทางบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
  • รายงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้หัวหน้าหน่วยงานบัญชีรายได้

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน
  • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีการเงิน อย่างน้อย 1 ปี
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • สามารถใช้โปรแกรม Window Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  • มีความละเอียดรอบคอบ

 • สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่พระราม9 กรุงเทพมหานคร(เขตห้วยขวาง)

สมัครตำแหน่งนี้
 • • จัดหาช่องทางการประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานใหม่ๆ เพื่อให้ได้พนักงานเข้ามาปฏิบัติงานได้ทันเวลา
  • ดำเนินการสรรหา คัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่ง และนัดหมายผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์กับ
  หน่วยงานต้นสังกัด
  • จัดทำประวัติพนักงานเข้าระบบ HRIS จัดทำเอกสารการจ้างงาน นัดหมายวันเริ่มปฏิบัติงาน และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับพนักงานใหม่
  • จัดปฐมนิเทศพนักงาน และจัดทำการแนะนำพนักงานใหม่เป็นประจำทุกเดือน
  • จัดทำและปรับปรุงใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) ให้สอดคล้องกับตำแหน่งงาน
  • จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ส่งผู้บังคับบัญชา
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1.เพศหญิง หรือชาย อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
  2.ปริญญาตรี ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3.มีประสบการณ์ในงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  4.มีใจรักงานบริการ มีความละเอียด รอบคอบ
  5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS. Office ได้ในระดับดี
  6.หากประสบการณ์การสรรหาพนักงานขับรถจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

สมัครตำแหน่งนี้
 • 1.ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานมาตรฐานแรงงานไทย
  2.ดำเนินและรับผิดชอบจัดหาด้านสวัสดิการให้แก่พนักงาน
  3.จัดประกาศนโยบาย กฎระเบียบ และหนังสือเตือนต่างๆ
  4.รับข้อร้องเรียนและให้คำปรึกษาด้านงานสวัสดิการแก่พนักงาน
  5.สอบสวนลงโทษการทำความผิดระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
  6.ดำเนินกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  6.ดำเนินงานด้าน พรบ พัฒนาฝีมือแรงงานให้ถูกต้องครบถ้วน รวมถึงการยื่นรายงานการฝึกอบรมในะบบและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1.เพศชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
  2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรบุคคลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3.มีประสบการณ์ในงานบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ปี
  4.มีความขยันอดทน มีใจรักงานบริการ มีความละเอียดรอบคอบ
  5.มีความรู้เกี่ยวกับการวางแผน การจัดทำแผนงานประจำปี
  6.มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office สามารถใช้เครื่องคอมพิวเทักษาตอร์ได้ดี
  7.มีประสบการณ์ด้นงานฝึกอบรมอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  8.ทักษะการประสางาน และการสื่อสาร
  9.มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
  10.มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  11.มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
  12.ยื่นเอกสารกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้

 • สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

สมัครตำแหน่งนี้
 • 1. วางแผนและวิเคราะห์ การปฏิบัติงานประจำวัน ได้แก่ ปริมาณงานแจ้งซ่อม งานติดตั้งต่างๆ และตารางการเข้าบำรุงรักษาเครื่อง
  2. ควบคุม ระยะเวลาในการซ่อมบำรุง และการติดตั้งให้เป็นไปตามตัวชี้วัดการทำงาน
  3. ตรวจสอบ อะไหล่ และอุปกรณ์เครื่องใช้ ให้ครบถ้วน พร้อมใช้ในการซ่อมบำรุง และติดตั้ง ตรวจเช็คความเหมาะสมของเครือข่ายโทรศัพท์ในการใช้งานหน้างาน
  4. ปฏิบัติงาน รับแจ้งปัญหาการใช้เครื่องและระบบเน็ทเวิร์ค (Help Desk) ตรวจเช็คเครื่องที่มีการแจ้งเพื่อซ่อมบำรุง เบิกจ่าย สั่งซื้ออะไหล่ในการซ่อมบรุงและติดตั้ง ทดสอบเครือข่ายโทรศัพท์ที่มีความเหมาะสมในการใช้งาน ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ด้าน IT สำหรับงานโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  5.รายงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้หัวหน้างานฮาร์ดแวร์ทราบ

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1.การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2.ประสบการณ์ทำงานฮาร์ดแวร์ อย่างน้อย 1 ปี
  3.สามารถใช้โปรแกรม Window Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  4.มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
  5.มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  6.มีความรู้ความสามารถในงานฮาร์ดแวร์ โปรแกรมการใช้งานต่างๆ และระบบเน็ทเวิร์คเบื้องต้น

 • สถานที่ปฏิบัติงาน สนญ. พระราม9 ซอยศูนย์วิจัย เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

สมัครตำแหน่งนี้
ส่งมอบการให้บริการ ด้านการขนย้ายและกระจายสินค้า ที่มีประสิทธิภาพ สร้างความสะดวกสบาย ความประหยัด และเชื่อถือได้ให้แก่ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง