Card image

สวัสดิการ

 1. ประกันสังคม
 2. ประกันอุบัติเหตุ
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. ยูนิฟอร์ม
 5. เบี้ยเลี้ยง (กรณีเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด)
 6. เงินช่วยบุตรคนแรก / เงินช่วยแต่งงาน
 7. โบนัสประจำปี

ติดต่อหน่วยงานสรรหา

 1. 062-7092602 หรือ 063-3730972
 2. hr.recruit@nimexpress.com

ติดต่อฝ่ายบุคคล

 1. 090-554-1988 ต่อ 1115
 2. hr.recruit@nimexpress.com
สมัครออนไลน์

คู่มือการสมัครงานกับเรา ดาวน์โหลด

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • - บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์/รับโทรศัพท์/ประสานงาน Customer Service
  - วางแผนและวิเคราะห์ การปฏิบัติงานประจำวัน ได้แก่ ปริมาณลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา ปัญหา
  ข้อร้องเรียนที่รับเรื่องไว้
  - ควบคุม ระยะเวลาในการรับสาย (ลูกค้ารอสาย) ให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนดในตัวชี้วัด
  - ตรวจสอบ ข้อมูลและเบอร์ติดต่อลูกค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วนในการรับเรื่องร้องเรียนจาก
  ลูกค้า
  - ปฏิบัติงาน ตอบข้อสงสัย ประสานงานในการใช้บริการให้แก่ลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา ควบคุม
  การรับสายลูกค้าด้วยความรวดเร็ว รับเรื่องร้องเรียน ปัญหาที่ลูกค้าแจ้งหรือติดต่อเข้ามา
  ประสานงานส่งเรื่องร้องเรียนหรือปัญหาของลูกค้าให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตาม
  การแก้ไขข้อร้องเรียนหรือปัญหาของลูกค้าและแจ้งกลับให้ลูกค้าทราบ
  - รายงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้หัวหน้างานCall Centerทราบ

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศ : หญิง
  2. อายุ(ปี) : 20 - 35
  3. วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
  4. ประสบการณ์(ปี) : 1

  คุณสมบัติเพิ่มเติม :
  1. มีเสียงที่เป็นมิตร มี service mind มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
  2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  3. สามารถใช้โปรแกรม Window Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

 • สถานที่ปฏิบัติงาน สนง.สุวรรรภูมิ ถนนพัฒนาชนบท3 ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

สมัครตำแหน่งนี้
 • -ขับรถมอเตอร์ไซด์เพื่อจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตามเส้นทางที่ได้รับมอบหมาย
  -ตรวจสอบข้อมูลและเช็คความถูกต้องของสินค้าก่อนนำเข้าประเป๋าเก็บเอกสารจนถึงการจัดส่งถึงมือลูกค้าปลายทางได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
  -สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ทราบ

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1.เพศชาย อายุ 18-50 ปี วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
  2.สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
  3.มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน และซื่อสัตย์
  4.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อร่วมงานและผู้อื่น
  5.มีความภาคภูมิใจในงานบริการ

 • สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำสนญ.พระราม 9/คลังสุวรรณภูมิ/พุทธมณฑลสาย 2

สมัครตำแหน่งนี้
 • -ขับรถยนต์เพื่อจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตามเส้นทางที่ได้รับมอบหมาย
  -ตรวจสอบข้อมูลและเช็คความถูกต้องของสินค้าก่อนนำขึ้นรถยนต์จนถึงการจัดส่งถึงมือลูกค้าปลายทางได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
  -สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ทราบ

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1.เพศชาย อายุ 18-50 ปี วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
  2.สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  3.มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน และซื่อสัตย์
  4.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อร่วมงานและผู้อื่น
  5.มีความภาคภูมิใจในงานบริการ

 • สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด

สมัครตำแหน่งนี้
 • ออกเอกสารขนส่งสินค้าตามใบตรวจนับ/บิลมือ/ใบควบคุมสินค้า ออกใบเสร็จรับเงินค่าขนส่งสินค้า เก็บเงินค่าขนส่งสินค้าและนำส่งตามระบบ รับใบรายการขนส่ง/กระจายสินค้า ปิดบิลเพื่อส่งกลับส่วนกลาง จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
  2. วุฒิ ม.6 หรือ ปวช/ปวส ขึ้นไป
  3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Microsoft Excel, Word, Power point เป็นต้น
  5. สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความอดทนสูง สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

 • สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด

สมัครตำแหน่งนี้
 • - วางแผนและวิเคราะห์ การปฏิบัติงานประจำวัน ได้แก่ แผนงานขายประจำวัน ลูกค้ารายใหม่ๆที่จะทำการติดต่อ
  - ควบคุม ยอดขายให้เป็นไปตามตัวชี้วัด KPI
  - ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า ความถูกต้องของเอกสารเสนอราคา และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  - ปฏิบัติงาน เสนอขายบริการขนส่งและกระจายสินค้าให้กับลูกค้ารายใหม่ๆ จัดทำเอกสารเสนอราคาและเงื่อนไขต่างๆ สรุปผลการขายเสนอต่อหัวหน้างานและผู้จัดการส่วนงานขาย ส่งต่อข้อมูลลูกค้าให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายบริการ เป็นต้น
  - รายงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้หัวหน้างานขายทราบ

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1.เพศหญิง อายุ 22 - 35 ปี
  2.วุฒิ ป.ตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3.มีความสามารถในการภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ในระดับดี-ดีมาก
  3.มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดและการขาย อย่างน้อย 1 ปี
  4.สามารถใช้โปรแกรม Window Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  5.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

 • สถานที่ปฏิบัติงาน สนญ. พระราม9 ซอยศูนย์วิจัย เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

สมัครตำแหน่งนี้
 • - วางแผนและวิเคราะห์ การปฏิบัติงานประจำวัน ได้แก่ ข้อมูลยอดขายและคู่แข่ง
  - ควบคุม การจัดทำและวิเคราะรายงานยอดขาย คู่แข่ง ให้ถูกต้อง เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด
  - ตรวจสอบ รายงานยอดขายประจำวัน และนำเสนอต่อหัวหน้างานและผู้จัดการส่วนงานฯ
  - ปฏิบัติงาน จัดทำรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลการขาย ข้อมูลของคู่แข่ง กำหนดกิจกรรมและสนับสนุนการจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ
  - รายงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้หัวหน้างานSale Support ทราบ

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1.เพศชาย / หญิง อายุ 22 -35 ปี
  2.การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3.ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดและการขาย อย่างน้อย 1 ปี
  4.สามารถใช้โปรแกรม Window Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

 • สถานที่ปฏิบัติงาน สนญ. พระราม9 ซอยศูนย์วิจัย เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

สมัครตำแหน่งนี้
 • ปฏิบัติงาน ประเมินและวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและอันตรายในการปฏิบัติงาน ของสาขาต่างๆ ในเขตที่ตนเองรับผิดชอบ จัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน สอบสวนและจัดทำรายงานอุบัติเหตุในพื้นที่ปฏิบัติงาน สุ่มตรวจสารเสพติดในที่ทำงาน จัดทำรายงานคณะกรรมการความปลอดภัยส่งหน่วยงานราชการ และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศ ชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
  2. ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ
  3. มีประสบการณ์ด้านความปอลดภัยในงาน 0-2 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่พร้อมที่
  จะเรียนรู้งาน)
  4. สามารถใช้ Computer ได้ เช่น Microsoft Excel, Word, Power point เป็นต้น
  5. มีความอดทนสูง สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
  6. ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ สามารถไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

 • สถานที่ปฏิบัติงาน สนง.สุวรรรภูมิ ถนนพัฒนาชนบท3 ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

สมัครตำแหน่งนี้
 • • ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารเบิกจ่ายเงิน และขั้นตอนการทำงาน
  ของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของบริษัทฯ
  • ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากงบกระทบยอด รายงานต่างๆ และตรวจสอบความถูกต้อง
  ของข้อมูล จำนวนหลักฐาน และเอกสารประกอบต่างๆ ทางด้านการบัญชีการเงิน
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เข้ารับการตรวจสอบ เพื่อจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง


 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายใน 1 ปี
  4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ในระดับดี
  5. มีทักษะในการเจรจา และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้ดี
  6. มีความอดทนสูง สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
  7. สามารถทำงานเป็นทีมได้

 • สถานที่ปฏิบัติงาน สนญ. พระราม9 ซอยศูนย์วิจัย เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

สมัครตำแหน่งนี้
 • - หน้าที่ บริหารจัดการเกี่ยวกับการบันทึกรับและส่งเอกสาร รวมถึงจัดเก็บ-ค้นหาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นระบบ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร จัดทำบันทึกเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ บริหารจัดการอาคารสำนักงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาคารสำนักงาน ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของแม่บ้านและรปภ. และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  - การบริหารจัดการ บริหารจัดการงานธุรการให้เป็นไปตามลำดับความสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานตามที่ผู้บังบัญชามอบหมาย

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1.เพศชาย / หญิง อายุ 23-30 ปี
  2.การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  3.มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ และบริหารจัดการด้านการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ
  4.สามารถใช้โปรแกรม Window Microsoft Office ได้ในระดับดี-ดีมาก
  5.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน และผู้อื่น

 • สถานที่ปฏิบัติงาน สนญ. พระราม9 ซอยศูนย์วิจัย เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

สมัครตำแหน่งนี้
 • - จัดทำและบันทึกเอกสารการลาของพนักงาน
  - จัดเตรียมและบันทึกข้อมูลเงินเดือน
  - จัดทำและติดต่องานประกันสังคม
  - วางแผนการปฏิบัติงานด้านค่าจ้างเงินเดือน
  - ดูแลงานสรรหาบุคลากร
  - เอกสารการจ้างงาน

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1.เพศชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  2.การศึกษาระดับปริญญาตรี.สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3.ประสบการณ์ทำงานค่าจ้างเงินเดือน 1 ปีขึ้นไป
  4.สามารถใช้โปรแกรม Window Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  5.มีความอดทนสูง สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
  6.มีความรู้ในสายวิชาชีพและมีประสบการณ์สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองโดยไม่จําเป็นต้องควบคุม ใช้ความรู้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือปัญหาหน้างานประจําวันได้
  7.สามารถดึงข้อมูล รวบรวม วิเคราะห์และจัดทำรายงานนำเสนอได้ถูกต้อง ดึงข้อมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ รวบรวมเสนอตามที่ได้รับมอบหมายได้ วิเคราะห์ แจกแจงข้อมูลที่ดึงมาจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสรุปเป็นสถิติและนำเสนอรายงานได้ถูกต้อง โดยขอคำปรึกษาผู้บังคับบัญชาบางครั้ง กำหนดรูปแบบ วิธีการในการบันทึกข้อมูล เพื่อให้ได้สถิติที่เกี่ยวข้องกับงานได้
  8.สามารถตอบข้อซักถาม และปฏิบัติงานด้านการบริหารสำนักงานได้ด้วยตนเอง ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการสำนักงานได้ถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการของสำนักฯที่กำหนดขึ้นด้วยตนเอง เช่น การทำสรุปรายงานสถิติ ข้อมูลในหน่วยงาน ติดตามงานในสำนักงาน ดูแลการจัดประชุม งานรับรอง และงานพิธีการต่างๆ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงาน โดยอ้างอิงจากความรู้งานด้านการบริหารสำนักงานที่ได้รับสามารถ
  9.มีเทคนิคในการขยายข้อมูลและให้คำปรึกษาตามกรอบ มีเทคนิคและวิธีการในการทำให้ผู้อื่นอธิบายถึงเหตุการณ์ หรือเล่าเรื่องที่จะปรึกษา อย่างครบถ้วน กำหนดประเด็นปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของผู้ขอคำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง

 • สถานที่ปฏิบัติงาน สนญ. พระราม9 ซอยศูนย์วิจัย เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

สมัครตำแหน่งนี้
 • 1.ให้ข้อมูล พร้อมตอบข้อซักถาม และประสานงานกับพนักงานที่ใช้โปรแกรมของบริษัทฯ
  2.คิดหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้โปรแกรมบริษัทฯ
  3.รายงานผลการทำงาน และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชา

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1) เพศหญิง / อายุ 22- 35 ปี
  2) วุฒิ ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ / การจัดการ / หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3) มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี
  4) มีทักษะในการใช้ภาษาที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและผุ้อื่น

 • สถานที่ปฏิบัติงาน สนญ. พระราม9 ซอยศูนย์วิจัย เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

สมัครตำแหน่งนี้
 • - วางแผนการสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครทั้งองค์กรตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  - ดูแลรับผิดชอบกระบวนการการสรรหาพนักงานประจำ พนักงานสัญญาจ้าง พนักงานชั่วคราว และนักศึกษาฝึกงาน
  - รับผิดชอบกระบวนการการจ้างงาน การประเมินผลพนักงานผ่านทดลองงาน การลาออก และการโอนย้ายพนักงาน
  - พัฒนากระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานสรรหาและการว่าจ้างให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลและสรรหาเครื่องมือต่างๆในการสรรหาพนักงาน
  - ดูแลและจัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา การว่าจ้าง และอัตรากำลังคน
  - ดูแลความสัมพันธ์ของพนักงานในองค์กร
  - อบรมปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ให้รู้ถึงกฎระบียบข้อบังคับและขั้นตอนต่างๆในการปฎิบัติ
  - ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมพนักงานเริ่มงานใหม่ Criminal background checks of employees.
  - จัดทำสัญญาจ้างงานพนักงานประจำ และรายวัน
  - สนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นๆ

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศชาย / เพศหญิง อายุ 27 ปี ขึ้นไป
  2. จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ จิตวิทยา
  3. มีบุคลิคทีดี มั่นใจในตัวเอง
  4. มีประสบการณ์ด้านการสรรหาและการว่าจ้างบุคลากรในตำแหน่งไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  5. มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน
  6. มีทักษะการวางแผน การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการเจรจาต่อรองมีความละเอียดรอบคอบ และมีจิตบริการมีทัศนะคติทีดีต่อองค์กร และเพื่อนร่วมงาน
  7. มีความสามารในการรับแรงกดดันได้ดีสามารถใช้โปรแกรม Window Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

 • สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัทนิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด 19/28-30 ถ.พระราม 9

สมัครตำแหน่งนี้
 • - แก้ปัญหาเครื่อง PC, Notebook ได้
  - แก้ปัญหาการใช้งานทั่วไปของ user ด้าน Hardware เช่นเปิดเครื่องไม่ติด ( ลืมเปิด UPS ก่อน ) สั่งพิมพ์ไม่ออก ( Printer ปิดอยู่ )
  - แก้ปัญหาทั้วไปของ user ด้าน Software เช่น เปิดโปรแกรมไม่ได้ ( ก็ Icon บน Desktop ที่เคยใช้ประจำโดนมือดีลบไป เลยเปิดโปรแกรมไม่ได้ )
  - แก้ปัญหาด้าน Network เบื้องต้นได้ เช่น เข้าหัว LAN ได้ รู้จักอุปกรณ์ Network ต่าง ๆ ดูสถานะของอุปกรณ์ Network เป็น

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  - เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
  - วุฒิการศึกษาปวส.- ป.ตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ มีประสบการณ์ทางด้าน IT Support
  - มีมนุษยสัมพันธ์มีใจรักในงานด้านบริการ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  - สามารถติดตั้งระบบปฎิบัติการและโปรแกรมต่างๆ มีความรู้เรื่องบำรุงรักษาระบบ LAN, Network , PC
  - วิเคราะห์ตรวจสอบอาการเสียเบื้องต้น ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกประเภท
  - มีความรู้ในการใช้งานโปรแกรมสำนักงาน Office
  - หากมีประสบการณ์ ซ่อมเครื่องพิมพ์แบบหัวเข็ม (Dot Matrix) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  - สามารถขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ พร้อมมีใบอนุญาติขับขี่
  - สามารถออกทำงานต่างจังหวัดได้

 • สถานที่ปฏิบัติงาน สนญ. พระราม9 ซอยศูนย์วิจัย เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

สมัครตำแหน่งนี้
ส่งมอบการให้บริการ ด้านการขนย้ายและกระจายสินค้า ที่มีประสิทธิภาพ สร้างความสะดวกสบาย ความประหยัด และเชื่อถือได้ให้แก่ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง