Card image
คู่มือการสมัครงานกับเรา ดาวน์โหลด

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • • ได้รับการฝึกอบรมและปฏิบัติหน้าที่ในหลายแผนก เช่น การบริการลูกค้า การขาย การปฏิบัติการโซลูชัน ข้อมูลการดูแลลูกค้าและไอที
  • เรียนรู้การทำงานของสายงานและพนักงานการปฏิบัติงานมุมมองของผู้บริหารและนโยบายและแนวปฏิบัติของ บริษัท ที่มีผลต่อแต่ละช่วงของธุรกิจ
  • กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์การเรียนรู้งาน ปฏิบัติงาน นำเสนอผู้บริหารได้
  • ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติงานกับผู้บริหารและผู้ฝึกสอนที่สำคัญ
  • สังเกตพนักงานที่มีประสบการณ์เพื่อให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการขั้นตอนและมาตรฐานที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของแผนก
  • ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหน้าที่และการปฏิบัติงานของแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการถ่ายโอนระหว่างแผนกในภายหลังและเพื่อมอบโอกาสในการส่งเสริมการปฏิบัติงานที่มากขึ้น
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
  2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์, บริหารธุรกิจ, วิทยาศาสตร์, บริหารการจัดการ logistic หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3.มีบุคลิกภาพที่ดี มีความมั่นใจในตนเอง มีความเป็นผู้นำ
  4.มีทักษะในการติดต่อพูดคุยหรือเจรจา
  5.มีมนุษยสัมพันธ์ มีใจรรักด้านงานบริการ
  6.ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มุ่งมั่นในการทำงานให้แล้วเสร็จ
  7.เปิดใจเรียนรู้และพัฒนาอยู่ตลอดเวลา
  8.มีภาะวะผู้นำและการตัดสินใจที่ดี
  9.มีความละเอียด รอบคอบ

 • สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร(เขตลาดกระบัง)

สมัครตำแหน่งนี้
 • • ปฏิบัติงาน การคัดแยกสินค้า ตรวจเช็คสินค้าและเอกสาร จัดส่งสินค้า รับสินค้ากลับ เก็บเงิน COD และการเก็บเงินค่าบริการอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด
  - การออกเอกสารตรวจรับสินค้า การปิดบิลผ่าน Tablet หรือโทรศัพท์ ทุกรายการ พนักงานจะต้องนำส่งเงิน COD สินค้า เอกสารต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์คืนให้กับเจ้าหน้าที่ DC ผู้ดูแล เมื่อเสร็จสิ้นงานทุกวัน
  • รายงาน พนักงานต้องรายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนผลการปฏิบัติงานในแต่ละวันให้หัวหน้างานได้ทราบ
  • ถ่ายทอด ทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานภายในทีมให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ ชายหรือหญิง อายุ 24 - 45 ปี
  • จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ปีที่ 6 ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทำงานจัดส่งสินค้า อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 1 (ส่วนบุคคล) และ ประเภท 2 (ทุกประเภท)
  • สามารถใช้อุปกรณ์ Smart Phone และ Application ได้ดี
  • มีใจรักในการให้บริการ (Service Mind) ขยัน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ และออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ของลูกค้าได้

 • สถานที่ปฏิบัติงาน ต่างจังหวัด

สมัครตำแหน่งนี้
 • • วางแผนและวิเคราะห์ ตรวจสอบเส้นทางจุดเข้ารับสินค้าถึงหน้าบ้านลูกค้า ตามที่ลูกค้าระบุพื้นที่ให้เข้ารับสินค้าผ่าน Application ของบริษัท
  • ควบคุม การปฏิบัติงานของพนักงานเข้ารับสินค้า การให้บริการลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ ลดปริมาณข้อร้องเรียนจากลูกค้า
  • ตรวจสอบ การเข้ารับสินค้าให้ถูกต้องตามที่ลูกค้าระบุในระบบสร้างบิล ตรวจสอบสินค้าที่จัดส่งเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด สินค้าครบถ้วน สมบูรณ์ ไม่สูญหาย ตรงตามจำนวนที่ลูกค้าระบุไว้
  • ปฏิบัติงาน เข้ารับสินค้ากับลูกค้าถึงหน้าบ้าน ต้องตรวจสอบสินค้าก่อนนำขึ้นรถ
  • รายงาน ต้องรายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนผลการปฏิบัติงานในแต่ละวันให้หัวหน้างานได้ทราบ
  • ถ่ายทอด ทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานภายในทีมให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  • อายุ 24 - 45 ปี เพศ ชายหรือหญิง
  • การศึกษาระดับประถมศึกษา ปีที่ 6 ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทำงานจัดส่งสินค้า อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 1 (ส่วนบุคคล) และ ประเภท 2 (ทุกประเภท)
  • สามารถใช้อุปกรณ์ Smart Phone และ Application ได้ดี
  • มีใจรักในการให้บริการ (Service Mind)
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ และออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ของลูกค้าได้

 • สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ (คลังสุวรรณภูมิ/พุทธมณฑลสาย3/ตลาดไท)

สมัครตำแหน่งนี้
 • 1.ค้นหาข้อมูลทางการตลาด พร้อมแผนการตลาดขยายตลาดเสนอความคิดเห็น
  2.หาลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่า
  3.พบปะลูกค้านำเสนอสิ้นค้าของทางบริษัทรวมทั้งการให้บริการ
  4.รับผิดชอบพบปะกับลูกค้า ประสานงาน ทำสัญญา ร่วมทั้งการตอบกลับลูกค้า ตามขั้นตอนจนบรรลุผลสำเร็จ
  5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1.เพศชาย หรือหญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
  2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  3.มีประสบการงานsale อย่างน้อย 1 ปี
  4.มีใบขับขี่ หรือมีรถเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5.มีใจรักบริการ มีความละเอียด รอบคอบ ในงาน
  6.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

 • สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่พระราม9 กรุงเทพมหานคร(เขตห้วยขวาง)

สมัครตำแหน่งนี้
 • - แนะนำบริการของบริษัท เพื่อทำให้ลูกค้ารู้จักบริษัทและเกิดความเชื่อมั่น
  - ค้นหากลุ่มลูกค้าพื้นที่ต่างๆเพื่อแนะนำบริการหรือเปิดและปิดการขายได้ตามเป้าที่ผู้บังคับบัญชาตั้งไว้
  - ประสานงานดูแลระหว่างลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด
  - สรุปข้อมูลปัญหาที่เกี่ยวกับลูกค้าเก่าที่ยกเลิกการใช้บริการ และนำเสนอวางแผนเพื่อแก้ปัญหาและจูงใจให้ลูกค้าเก่ากลับมาใช้บริการ
  - ดูแลการขยายฐานลูกค้า DP , VIPและ D2D
  - ติดตามสถานการณ์คู่แข่งในพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อวางแผนแก้ไขได้ทันเวลา
  - จัดทำรายงานยอดขายและรายงานวิเคราะห์ข้อมูลภายในพื้นที่ที่ดูแล
  - ปฏิบัติงานและโครงการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1.เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 22-40 ปี
  2.การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3.ประสบการณ์ทำงานด้านบริการ อย่างน้อย1-2ปี (พิจารณาเป็นพิเศษ)
  4.มีใจรักในการให้บริการ (Service Mind)
  5.มีใบอนุญาตขับขี่และมีพาหนะส่วนตัว
  6.รักงานด้านบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใสมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  7.มีทักษะในการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
  8.มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและรับมือกับคำวิพากษ์วิจารณ์ของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
  9.สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรมแกรม Microsoft ได้เป็นอย่างดี
  10.มีความสามรถในการใช้ภาษาไทยและอ่านภาษาอังกฤษได้

 • สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร(เขตลาดกระบัง)

สมัครตำแหน่งนี้
 • - ปฏิบัติงาน รับสายเข้าและโทรออกรวมถึง ตอบกลับแชทกับลูกค้าตามช่องทางต่างๆ ของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายให้ได้ตาม KPI แผนก
  - รายงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้หัวหน้างานบริการลูกค้าเครดิตให้ทราบและบันทึกข้อมูลการติดต่อลูกค้าในระบบ ออกมาในรูปแบบรายงานทั้ง Daily และ Monthly
  - ประสานงาน และติดตามการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  - แก้ไขและ จัดการข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและติดตามผลการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าได้ทำการตอบกลับข้อร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1.การศึกษาระดับปริญญาตรี.เทียบเท่า หรือสูงกว่า
  2.ประสบการณ์ทำงานด้านบริการ อย่างน้อย 2 ปี ( จะพิจารณาเป็นพิเศษ )
  3.สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
  4.มีสำนึกในการให้บริการ (Service Mind) และเข้าใจหลักการของงานบริการ
  5.มีวินัย ความขยัน ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
  6.สามารถปฏิบัติงานเป็นกะเวลาได้
  7.มีความอดทน และควบคุมอารมณ์ได้ดี ใจเย็น
  8.มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และรับมือกับคำวิพากษ์วิจารณ์ของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
  9.สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่างๆ ได้

 • สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร (เขตลาดกระบัง)

สมัครตำแหน่งนี้
ส่งมอบการให้บริการ ด้านการขนย้ายและกระจายสินค้า ที่มีประสิทธิภาพ สร้างความสะดวกสบาย ความประหยัด และเชื่อถือได้ให้แก่ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง