สมัครงานกับเรา

ข้อมูลส่วนตัว
ปี
ไม่เคย
เคย ณ วัด
ผ่านการศึกษาวิชาทหาร
ได้รับยกเว้นเพราะ

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

ที่อยู่ปัจจุบัน

ที่เดียวกับทะเบียนบ้าน
ข้อมูลครอบครัว

สถานภาพการสมรส

คน
รายละเอียดดังนี้
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุ ที่อยู่/ที่ทำงาน/โทรศัพท์

ครอบครัว

มีรายละเอียดต่อไปนี้
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุ ที่อยู่/ที่ทำงาน/โทรศัพท์

บุคคลติดต่อในกรณีฉุกเฉิน

ข้อมูลการศึกษา
มีรายละเอียดต่อไปนี้
ระดับ ชื่อสถานศึกษา ปีที่เข้าศึกษา วุติทีได้รับ สาขาวิชาเอก เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม
จาก ถึง
ม.ปลาย, ปวช.
ปวส.
มหาวิทยาลัย
อื่นๆ
ข้อมูลประวัติการทํางาน

(เริ่มจากปัจจุบันลงไปจนถึงครั้งแรกเรียงตามลําดับ)
ประวัติการฝึกอบรม
หลักสูตร สถาบัน ระยะเวลา
รถยนต์จักรยานยนต์
รถยนต์
ข้อมูลอื่นๆ

บุคคลอ้างอิงในการสมัครงาน


ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าได้กล่าวข้างต้นเป็นเท็จ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ถือเป็นการผิดวินัยอย่างร้ ายแรงในการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น

ส่งข้อมูลการสมัครงานเรียบร้อยแล้ว

ขอขอบคุณที่สนใจร่วมงานกับเรา
จะทำการตรวจสอบข้อมูลและติดต่อกลับไปค่ะ

ส่งมอบการให้บริการ ด้านการขนย้ายและกระจายสินค้า ที่มีประสิทธิภาพ สร้างความสะดวกสบาย ความประหยัด และเชื่อถือได้ให้แก่ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง