ข้อมูลแจ้งเคลียร์เคลม

 
เลขที่บิล/Tracking No.*
 
ผู้ขอเคลม*
 
ชื่อผู้ขอเคลม*
 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ*
 
อีเมล์
 
ประเภทการเคลม*
 
จำนวนเงินที่ต้องเคลม (บาท)*
 
 
แนบเอกสาร      อนุญาตเฉพาะไฟล์นามสกุล .PDF .JPG .PNG ขนาดไม่เกิน 5MB
 
ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ / เอกสารแสดงราคาของสินค้า *
 

 
รูปถ่ายแสดงความเสียหายด้านนอก
*(กรณีที่สินค้าเสียหาย)
 

 
รูปถ่ายแสดงความเสียหายด้านใน
*(กรณีที่สินค้าเสียหาย)
 
 
ส่งมอบการให้บริการ ด้านการขนย้ายและกระจายสินค้า ที่มีประสิทธิภาพ สร้างความสะดวกสบาย ความประหยัด และเชื่อถือได้ให้แก่ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง