Moving

ข้อมูลต้นทาง(เข้ารับ)Google Maps
* ดับเบิ้ลคลิกที่แผนที่ เพื่อเปลี่ยนจุดพิกัด
ข้อมูลปลายทาง (จัดส่ง)Google Maps
* ดับเบิ้ลคลิกที่แผนที่ เพื่อเปลี่ยนจุดพิกัด
ข้อมูลไฟล์แนบ  อนุญาตให้แนบไฟล์ที่เป็นรูปภาพหรือไฟล์นามสกุล .pdf เท่านั้นและมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 100kb.

นิ่มเอ็กซ์เพรส,รับส่งพัสดุ,ส่งของด่วน,ขนส่งควบคุมอุณหภูมิ

บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว


กลับสู่หน้าหลัก
ส่งมอบการให้บริการ ด้านการขนย้ายและกระจายสินค้า ที่มีประสิทธิภาพ สร้างความสะดวกสบาย ความประหยัด และเชื่อถือได้ให้แก่ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง