Card image
คู่มือการสมัครงานกับเรา ดาวน์โหลด

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • - รับผิดชอบยอดขายของ DC ทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่
  - จัดเตรียมข้อมูล สื่อ เครื่องมือขาย สำหรับเสนอขายบริการของบริษัท
  - วางแผนหาพื้นที่ขยายสาขาและจุดให้บริการ DP
  - คิด New Service ที่เข้ากับกลุ่มลูกค้าของพื้นที่ตนเอง
  - ดูแล ให้บริการลูกค้าตลอดการขาย และติดตามผลหลังการขาย แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า
  - รายงานความเคลื่อนไหวของคู่แข่งภายในพื้นที่และของ DC ตนเอง ให้ส่วนกลางทราบ
  - จัดทำ Sales Report ยอดขาย ปริมาณสินค้า และประเภทสินค้า ของ DC
  - พยากรณ์ยอดขายของ DC

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการขาย การตลาด
  2. มีทักษะการเจรจาต่อรอง การนำเสนอการขาย
  3. มีประสบการณ์ด้านงานขาย อย่างน้อย 1 ปี (เคยทำงานขนส่งมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  4. มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
  5. มีใจรักงานบริการ บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี
  6. ขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์เป็นของตนเอง และมีใบอนุญาตขับขี่
  7. รู้จักเส้นทางและชำนาญพื้นที่ (พูดภาษาท้องถิ่นได้)

 • สถานที่ปฏิบัติงาน สาขาทั่วประเทศ

สมัครตำแหน่งนี้
 • - ค้นหาข้อมูลทางการตลาด พร้อมแผนการตลาดขยายตลาดเสนอความคิดเห็น
  - หาลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่า
  - พบปะลูกค้านำเสนอสิ้นค้าของทางบริษัทรวมทั้งการให้บริการ
  - รับผิดชอบพบปะกับลูกค้า ประสานงาน ทำสัญญา ร่วมทั้งการตอบกลับลูกค้า ตามขั้นตอนจนบรรลุผลสำเร็จ
  - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1.เพศหญิง / ชาย อายุ 22 - 35 ปี
  2.วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3.มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดและการขาย อย่างน้อย 1 ปี
  4.สามารถใช้โปรแกรม Window Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  5.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

 • สถานที่ปฏิบัติงาน 19/28-30 ซ.ศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

สมัครตำแหน่งนี้
ส่งมอบการให้บริการ ด้านการขนย้ายและกระจายสินค้า ที่มีประสิทธิภาพ สร้างความสะดวกสบาย ความประหยัด และเชื่อถือได้ให้แก่ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง